เกี่ยวกับห้องสมุด

ประวัติ 

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2507 โดยอาศัยอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ทำการชั่วคราว ในการจัดตั้งได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแมนิโตบา ประเทศแคนาดา จัดส่งบรรณารักษ์ชื่อ Mr. Derek R. Francis มาเป็นที่ปรึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ย้ายมาเปิดทำการที่จังหวัดขอนแก่น หอสมุดกลางจึงย้ายมาเปิดทำการที่อาคารชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2511อาคารหอสมุดกลาง (ปัจจุบันคือ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2) ได้สร้างเสร็จด้วยงบประมาณ 2.5 ล้านบาท ในระยะแรกที่อาคารสร้างเสร็จ คณะศึกษาศาสตร์มีความจำเป็นด้านสถานที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ดัดแปลงอาคารหอสมุดกลางเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เป็นเวลา 3 ปีเศษ จนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2515 สำนักงานหอสมุดกลางจึงได้ย้ายมาเปิดทำการที่อาคารดังกล่าว มีฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ต่อมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นความสำคัญที่จะจัดบริการกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงได้รวมงานด้านห้องสมุด ด้านโสตทัศนศึกษา ด้านผลิตเอกสาร และศูนย์หนังสือ ไว้ด้วยกัน และเริ่มโครงการจัดตั้ง “สำนักวิทยบริการ” เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  ดำเนินการจัดหาและให้บริการด้านตำราเรียน วารสาร และวัสดุอื่นๆ เพื่อประกอบการเรียน การสอน และการวิจัย

2. เป็นแหล่งกลางในการจัดหา การผลิต และการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษา

3. เป็นแหล่งกลางในการจัดพิมพ์ ตำราเรียน แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ

 

เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม พ.ศ.2522ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักวิทยบริการ ในปีเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกลางหลังใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท พื้นที่ 4,032 ตารางเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากใกล้กับหอพักนักศึกษาและเป็นศูนย์กลางของคณะต่างๆมากกว่าอาคารหลังเก่า โดยย้ายมาที่อาคารหลังใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2524พร้อมทั้งเริ่มการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายโสตทัศนศึกษาฝ่ายผลิตเอกสาร และฝ่ายศูนย์หนังสือ

ในปี พ.ศ.2536มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ 10,494ตารางเมตรด้วยงบประมาณ 45ล้านบาท โดยเชื่อมกับอาคารหลังแรก และต่อมาในปีพ.ศ.2542มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารสารสนเทศเป็นอาคาร 9ชั้นขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้าน โดยพื้นที่ชั้น 1-3เป็นส่วนการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด อาคารสารสนเทศเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 121.817 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2550 อาคารศูนย์สารสนเทศดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและในเดือนตุลาคม 2550 ได้ดำเนินการย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานและส่วนของการให้บริการจากอาคาร 1 และอาคาร 2 มาที่อาคารศูนย์สารสนเทศชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3

Advertisements