ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยม เพื่อจรรโลงสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของประเทศ

วิสัยทันศ์

เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก

คำอธิบายวิสัยทัศน์

·    สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกเข้าใช้

บริการ

·    สำนักวิทยบริการมีสารสนเทศที่หลากหลายพร้อมต่อการเรียนการสอนและการวิจัย

·    สำนักวิทยบริการสร้างทักษะการค้นหาสารสนเทศให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

·    โดยมีเป้าหมายเทียบเคียง (Benchmark) ในด้าน

o   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ

o   ความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ

แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการสารสนเทศ จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษาและจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

Advertisements