ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123  อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

โทรศัพท์ 043-202541
แฟกซ์ 043-202543

อีเมล์ library@kku.ac.th  เว็บไซต์ http://www.library.kku.ac.th

รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อภายในเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

Advertisements