ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ขอเชิญอบรมเทคนิควิธีการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ใน Web of Science

2 Free Trail Databases:Britannica Online Academic & Cambridge Journal

3 ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย

4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย

6 เชิญทดลองใช้ โปรแกรมฝึกภาษา Access English

7 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย

8 ห้องสมุดจัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศต้อนรับเปิดเทอม

9 Campus Delivery Service CDS

10 KKU library timeline

Advertisements